Yɩɩ sʋywáŋʋ́ sagɩ

Ngôn ngữ: Southern Nuni

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

©Wycliffe Bible Translators