พระคริสตธรรมคัมภีร ภาคพันธสัญญาใหม

Ngôn ngữ: Northern Thai

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2017, Wycliffe Thai Foundation and Wycliffe Bible Translators, Inc.