Bepaŋ'walaŋ yofolok kobuli tiŋa kap

Ngôn ngữ: Numanggang

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.