Buk Stat na Mak long tokples Nali long Niugini

Ngôn ngữ: Nali

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.