Itlajtol Totajtzin Dios

Ngôn ngữ: Sierra Negra Nahuatl

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.