Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

Ngôn ngữ: Natügu

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.