God Ta Duru Javotoho

Ngôn ngữ: Orokaiva

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.