Got orhe meng brak ban

Ngôn ngữ: Oksapmin

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.