Janejare'e Ayvukwerà

Ngôn ngữ: Wayampi

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

©Wycliffe Bible Translators, Inc.