ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈਬਲ

Ngôn ngữ: ਪੰਜਾਬੀ

Thông tin phiên bản...

Please see FreeBiblesIndia.com and eBible.org for typo reports and updates.

Thông tin bản quyền

Copyright © 2017 Bridge Connectivity Solutions. Released under a Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.