La Bible en Malgache

Ngôn ngữ: Malagasy: Plateau

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© La Société Biblique Malgache 2011