Ti itan ni̱x in kjuako - salmo ko proverbio

Ngôn ngữ: San Juan Atzingo Popoloca

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.