Yesu Xolac

Ngôn ngữ: Patep

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 1986, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.