Pwo Karen Bible (Thailand)

Ngôn ngữ: Karen: Pwo Northern

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền