Dios Rimashca Shimicunami

Ngôn ngữ: Kichwa: Chaupi urcucuna

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

Texto Bíblico © Sociedades Bíblicas Unidas, 1989.

Dios Rimashca Shimicunami © Sociedades Bíblicas Unidas, 1989.

Texto: Biblia en Quichua Chimborazo, 1989