Mushog Testamento

Ngôn ngữ: Quechua: Ambo-Pasco

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.