Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

Ngôn ngữ: Saliba

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.