Hay halitá nin Diyos hay kawkanta boy kawkahalita-an (The New Testament Psalms and Proverbs)

Ngôn ngữ: Botolan Sambal

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc.