Songhai de Gao

Ngôn ngữ: Koyraboro Senni Songhai

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© BFP Velberter Mission and Wycliffe Bible Translators, Inc.