Traducción en Lenguaje Actual

Ngôn ngữ: Español

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

Traducción en lenguaje actual ® © Sociedades Bíblicas Unidas, 2002, 2004.