परमेश्वरला बचन छार कबुल

Ngôn ngữ: Eastern Tamang

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền