Yang Baklung Ipinagpakigpaig̱u

Ngôn ngữ: Calamian Tagbanwa

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.