Baibol Tores Streit Yumplatok

Ngôn ngữ: Torres Strait Creole

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc.