Nyɩsʋa a =hapʋtitie

Ngôn ngữ: Tepo Krumen

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators Inc.