Toto Thovuye Loi Ghalɨŋae

Ngôn ngữ: Sudest

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.