God Ami Alokso Weng

Ngôn ngữ: Tifal

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.