Ndaghaano Mpyaka mu Lubwisi (Uganda)

Ngôn ngữ: Talinga-Bwisi

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2015 The Bible Society of Uganda with the co-operation of Wycliffe Bible Translators, Inc.