Nǝfe

Ngôn ngữ: Kwamera

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc.