Koosa Səm Tɔn Fali

Ngôn ngữ: Tampulma

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 1978, 1993 Ghana Institute of Linguistics Literacy and Bible Translation