Kitab Injil (The New Testament)

Ngôn ngữ: Tausug

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc.