Ǝlinjil ǝn Ɣaysa Ǝlmǝsix Itawann-as deɣ Arkawal wa Aynayan

Ngôn ngữ: Tawallammat Tamajaq

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© SIM Niger et Wycliffe Bible Translators Inc, 2015