Tupã Je'ẽha

Ngôn ngữ: Kaapor

Thông tin phiên bản...

Copyright Information

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


The New Testament
in Kaapor

Thông tin bản quyền

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.