Wusyep Bwore tikin Got

Ngôn ngữ: Urat

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.