Anutuning midi totangka ingaʼni

Ngôn ngữ: Uri

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

Wycliffe Bible Translators, Inc.