Ngönën Pepewer

Ngôn ngữ: Weri

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc.