Nupela Testamen

Ngôn ngữ: Wantoat

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc.