Qenu Qob Uber

Ngôn ngữ: Usan

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved