Sesoana besal nemelmoa walsana moana

Ngôn ngữ: Waris

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.