Wuvulu Manufau Fiꞌugaia

Ngôn ngữ: Wuvulu-Aua

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.