Ka꞉dle Yu

Ngôn ngữ: Kamula

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

©Wycliffe Bible Translators, Inc.