Uwumbɔr aagbaŋ

Ngôn ngữ: Konkomba

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền