New Testament (with Tagalog)

Ngôn ngữ: Tinà Sambal

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators Inc. All rights reserved