कोन्छ्‌योककी सुङ

Ngôn ngữ: Sherpa

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc.