Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

Ngôn ngữ: Mixtec: Northern Tlaxiaco

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.