Ŋwàk Nwì Ma Rʉ̀k Nə̀ Fi

Ngôn ngữ: Yamba

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền