God Ye Weng Karadmo

Ngôn ngữ: Yongkom

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

©Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved