Kwaromp kwapwe kare kar

Ngôn ngữ: Karkar-Yuri

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 1994, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.