Ka Tisa ge Tata Jesucristuha

Ngôn ngữ: Zapotec: Yareni

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc.