Revised Chinese Union Version (Traditional Script)

Ngôn ngữ: 中文

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

和合本修訂版經文 © 2006, 2010 香港聖經公會。蒙允許使用。 Scripture Text of Revised Chinese Union Version © 2006, 2010 Hong Kong Bible Society. Used by permission.