Mẫu tìm kiếm

Matayo 2

Watalamke kulaila ulailo wa zuwa

1Yesu elekagwa mo mzi wa Beselehemu uko Yudeya, mwe chipindi umo Helode endaga Seuta. Vikaheza, wantu wamanyi wa ntondo weza wakalaila ntendele yo ulailo wa zuwa wa Yelusalemu, 2niyo wauza, “Ekuhi umwana elekwe, akunga atende Seuta ywa Wayahudi? Chiwona ntondo yakwe umo ikalaila ko ulailo we dizuwa, ivyo chiza kumvikila.”

3Seuta Helode eze eve ayo, engilwa ni chinyulu, hamwenga na chila yumwenga wo mzi wa Yelusalemu. 4Awetanga wakulu wa walavyantambiko wose hamwenga na wahinyi wa Sigilizi na kuwauza, “Kulisito Mkombola nelekwe kuhi?”

5Wahitula, Nelekwe mo mzi wa Beselehemu, uko Yudeya. Vino nivyo alongile, muwoni

6Beselehemu mwe isi ya Yuda,

Weye hwi wa udumo mgati mo ulongozi wa Yuda,

kwaviya nalawe chilongozi mwako

naalongoze wantu wangu wa Izulaeli.

7Vikaheza Helode awetanga wamanyi wa ntondo wajeni walaile ko ulailo we dizuwa ko mdugano wa chinyele nakubunkula chipindi cha chindedi chilaile intondo. 8Niyo awasigila waite Beselehemu kwa sigilizi zino, “Hitani mkalonde vyedi mwana alekwe, aho namumwone, mwize mnigambile, chani nami hamvikile.”

9Weze waheze kumwiva Seuta, watoza sila waita, ntondo nayo waiwonaga ko ulailo we dizuwa yawalongoza hadya eli umwana. 10Weze waiwone intondo, niyo weleleswa. 11Wengila mwe nyumba, weze wamwone umwana hamwenga na mamiyakwe Maliyamu, wafika madi kumvikila. Walavya majeleko yawo na kumwinka, zahabu, mavuta ya yombe kulu yakwitangwa manemane na uvumba.

12Niyo wauya kwe kaya yawo kwa sila ntuhu, kwaviya Chohile awafundaga mwe sozi wasekuya kwa Helode.

Kunyilikila Misili.

13Weze wahalawe mndima ywa kwembingu ywa Zumbe amlaila Yusufu mwe sozi nakumgamba, “Helode namlonde umwana chani amkome. Ivyo halaweni, mguhe umwana hamwenga na mamiyakwe mnyilikile Misili, mwikale uko kubula hadya hunga hugambile uhalawe.”

14Ivyo ahalawa, amguha umwana hamwenga na mamiyakwe nechilo na kwita Misili, 15hantu ekalaga kubula mo kubanika kwa Helode. Vino vyadamanyikaga saviya Zumbe alongaga kujinkila muwoni vilaila chindedi, “Simwitanga Mwanangu kulaila Misili.”

Kukomwa kwa wana.

16Helode eze abunkule kugamba wajeni walaile ko ulailo we dizuwa wamzunguluka, kengilwa ni maya. Alavya sigilizi za kukoma wana chilume mwe Beselehemu hamwenga na we mjihi wata mihilimo midi na wadodo wawo. Vino vyadamanyikaga kutimilana na viya amanyaga kwa awajeni mwe chipindi che ntondo yalailaga.

17Naho uwoni wa muwoni Yelemiya wachintaga saviya alongaga,

18“Izwi diivika kulaila uko Lama,

ndilo ya usungu na malombolezo,

Laheli akuwaila wanawe,

haungile kuhembelezwa,

kwaviya nendile wabanika.”

Kuya kulaila Misili

19Helode eze abanike mndima ywa kwembingu ywa Zumbe amwizila Yusufu mwe sozi uko Misili, 20na kumgamba, “Halawe, mguhe umwana hamwenga na mamiyakwe mfose muye mwe isi ya Izulaeli, kwaviya wadya nawakaunga wamkome umwana wabanika.” 21Elo Yusufu ahalawa, amguha umwana hamwenga na mamiyakwe, wafosa wauya Izulaeli.

22Mna Yusufu eze eve kugamba Alikelayo nendile akalongoza hantu ha tatiyakwe Helode saviya zumbe ywa Yudeya, nakogoha kwita uko. Enkagwa sigilizi mwe sozi, ivyo aita mwe si ya Galilaya. 23Kaita kwikala mwe mzi ukwitangwa Nazaleti. Ivyo viya wawoni walongaga vilaila, “Netangwe Mntu ywa Nazaleti.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index